Trong hệ Mặt Trời có vô số các tiểu hành tinh và sau đây là danh sách các tiểu hành tinh đã được đặt tên.

Đến tháng 01/2011, có 264.258 tiểu hành tinh đã được đánh số thứ tự, và một số khác chưa được đánh số. Hầu hết trong số chúng không được chú ý đặc biệt, chỉ có khoảng 16.000 tiểu hành tinh được đặt tên (tiểu hành tinh chưa được đặt tên có chữ số đầu tiên được để trong ngoặc đơn như số 3708).

Vì số lượng tiểu hành tinh rất lớn nên Từ điển Wiki đã chia ra làm nhiều bài viết được liệt kê bên dưới:

1 – 100010001 – 1100020001 – 2100030001 – 31000
1001 – 200011001 – 1200021001 – 2200031001 – 32000
2001 – 300012001 – 1300022001 – 2300032001 – 33000
3001 – 400013001 – 1400023001 – 2400033001 – 34000
4001 – 500014001 – 1500024001 – 2500034001 – 35000
5001 – 600015001 – 1600024001 – 2500034001 – 35000
6001 – 700016001 – 1700026001 – 2700036001 – 37000
7001 – 800017001 – 1800027001 – 2800037001 – 38000
8001 – 900018001 – 1900028001 – 2900038001 – 39000
9001 – 1000019001 – 2000029001 – 3000039001 – 40000

Related Posts

Để lại một bình luận